Macbook air m1 8GB Ram 256GB SSD Màu Gold máy 99%

21.000.000 

𝐌𝐚𝐜𝐛𝐨𝐨𝐤 𝐀𝐢𝐫 𝐌𝟏 
𝐑𝐚𝐦: 𝟖𝐆𝐁
𝐎̂̉ 𝐂𝐮̛́𝐧𝐠: 𝐒𝐒𝐃𝟐𝟓𝟔𝐆𝐁
𝐒𝐨̂́ 𝐥𝐚̂̀𝐧 𝐬𝐚̣𝐜 𝟑𝟓 𝐥𝐚̂̀𝐧
𝐌𝐚́𝐲: Đ𝐞̣𝐩 𝟗𝟗%- 𝐀𝐩𝐩𝐥𝐞 𝐜𝐚𝐫𝐞 𝟐𝟓-𝟎𝟖-𝟐𝟎𝟐𝟐
𝐌𝐚̀𝐮: 𝐆𝐨𝐥𝐝
preloader