laptop Asus A456U i5 ram 4GB SSD 120GB máy 99%

5.000.000 

𝐋𝐚𝐩𝐭𝐨𝐩 𝐀𝐬𝐮𝐬 𝐀𝟒𝟓𝟔𝐔

  • 𝐂𝐏𝐔: 𝐂𝐨𝐫𝐞 𝐢𝟓- 𝟔𝟐𝟎𝟎𝐔 𝟐.𝟑𝟎𝐆𝐇𝐳
  • 𝐑𝐚𝐦: 𝟒𝐆𝐁
  • Ổ cứng : 𝐒𝐒𝐃𝟏𝟐𝟎𝐆𝐁
  • Máy: Đ𝐞̣𝐩 𝟗𝟗%
  • Màn hình 𝟏𝟒”
preloader